พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)


เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นผู้ลงนามร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย